Tarihe Yardımcı Bilimler

 • COĞRAFYA : İnsanlar ve yer ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır
 • ARKEOLOJİ : Kazı vb. yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihi yapıtları kültürel , sanatsal ve tarihsel yönden inceleyen bilim dalıdır. ( tarih öncesi – prehistorya )

NOT : Eski yapıların altta kalması ve üstüne yeni yapıların kurulmasıyla oluşan tepelere türkiyede höyük, yunanistan’da magula , yakın doğuda tell , iran’da tepe denmiştir

 • KRONOLOJİ : olayların meydana geldiği tarihin bilinmesi olaylar arasında neden-sonuç bağlantısının kurulmasına yardımcı olur.
  1. Mutlak kronoloji : olayların tam ve sağlıklı şekilde verilmesi. Gün ay yıl olarak ne zaman gerçekleştiğinin bilinmesi gibi ( istanbulun fethi 29 mayıs 1453 )
  2. Nispi kronoloji : geçmişte gerçekleşmiş ve zamanı bilinmeyen olayların mukayese ederek bulunmasıdır. ( ilk olimpiyatlar MÖ 776’da başlamıştır. Olimpiyatların 4 yılda bir tekrar edildiği bilinirse bir sonraki olimpiyatın ne zaman gerçekleşeceğini biliriz)

 

 • PALEOGRAFİ : Eski yazıların okunmasını sağlayan ve bu yazılanların türlerini belirleyen bilim dalıdır örnegin mısırın tarihini incelerken hiyeroglif Göktürkler ve Uygurları incelerken Uygur alfabeleri bilinmelidir.( mısır – Hitit savaşının çözülmesi için kadeş anlaşmasının anlamının çözülmesi )
 • EPİGRAFİ : Kitabeler bilimidir. Anıtlar üzerindeki kitabeleri ve üzerine yazılan yazıları inceler. Filoloji ve paleografyayla çalışır.
  1. Epigram : kitabeleri küçüklüğüne göre sınıflandırır
  2. Epigraf : kitabeleri büyüklüklerine göre sınıflandırır.
 • SOSYOLOJİ : Toplumları inceleyen bilim dalıdır.
 • ANTROPOLOJİ : insan bilimidir. İnsanların ırk yapısını inceler. İnsanlık döneminin en eski dönemlerinin aydınlatılmasında kullanılır.
 • FİLOLOJİ : dil bilimidir.
 • ETNOGRAFYA : toplumların yaşayış gelenek ve örf-adetlerini inceler. Türklerde etnografik araştırmalar meşrutiyetten sonra başlamıştır. 1912 de satı bey mektebi mülkiyede ders olarak okutmuştur
 • DİPLOMATİK : Siyaset bilimidir. Toplumlararası her türlü siyasi ilişkiler, savaşlar ve nedenleri , anlaşma metinleri siyasi ilişkilerle fermanlar bu bilim dalının kapsamında yer alır. Bunların yanında tarihi belgeleri tür, şekil ve içerik açısından inceler.
 • HERALDİK : arma bilimidir. Resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretleri inceler
 • SİCİLOGRAFİ : mühür bilimidir. Arma bilimiyle karıştırılır sık sık karıştırılır ( J )
 • NÜMİZMATİK : para bilimidir. Eski paraları inceler.
 • KİMYA : Karbon 14 metoduyla tarihsel buluntunun yaşı hesaplanır
 • ONOMASTİK : Soy bilimidir. Özel isimleri inceleyen bir bilim dalıdır
 • TOPONOMİ : yer adlarını inceleyen bilim dalıdır