Mezopotamya Uygarlıkları

Kronoloji : Sümerler – Akad- Elam – Babil – Asur 

 1-SÜMERLER ( MÖ. 4000-2350 )

 • Mezopatamyada ilk şehir devletlerini kurdular ( ur , uruk , kiş , sippar , aksak , larak , nippur , umma , lağaş  )
  • Bu şehir devletlerine site adı verilir.
 • Siteler etrafı surlarla çevrili ziggurat adı verilen tapınak ve evlerden oluşur
  • Zigguratlara getirilen mal ve eşyalar rahipler tarafından kil tabletlere resim ve sembollerle kaydedilmiştir
  • Zamanla bu semboller yazılar hecelere dökülmüş ve yazı bulunmuştur
  • Burada matematik , coğrafya , zooloji , botanik dersleri verilmiştir
 • Daireyi 360’a bölmüşlerdir.
 • Unken meclisi
  • Kent sorunlarının görüşüldüğü meclistir.
 • Sitenin başında patesi veya ensi adı verilen krallar bulunur ( tanrı adına )
 • Patesi çevresindeki sitelere sahip olursa ‘ lugal ‘ Sümer ülkesine sahip olursa lugal kalma ünvanına sahip olurdu ( devamlı savaşların sebebi )
 • Kraliçe de devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur
  • KUG BABA adında kadın lider .
 • Güneş ve ay tutulmasını ilkkez hesapladılar
 • Mezopotamya da siyasi birliği ilk sağlayan Sümerler olmuştur
 • Krallar ve rahipler üst tabakayken halk ise hürler ve köleler olarak ayrılmıştır
  • Köleler haricinde her erkek askerdir
 • Çok tanrılı olan Sümerler ölümden sonraki hayata inanmamışlardır
  • Su ve yer altı tanrısına enki
  • Yeryüzü veya hava tanrısına enlil adını vermişlerdir
  • Sümerlerin baş tanrısı anu’dur ( gılgamış destanında adı geçer )
 • Elamlar tarafından yıkılmışlardır
  • Akadlar tarafından zayıflayan Sümerlere elamlar son verdi.
 • Samuel noah kramer’in tarih Sümer de başlar adlı kitabı vardır.
 • Sümer yazısını çözen sir Henry ravinlson , grotefend .
 • İlk kanun urugakina kanunlarıdır ( köleciğe son vermek -dulları korumak )
  • Lağaş şehrinin kralıdır. ( babillerin de önemli şehirlerinden biridir )
 • Akbabalar steli kral eannatum döneminde yapılmıştır
  • Umma şehir devletine karşı kazandığı zafer sonucunda dikilen kabartmadır
 • Gılgamış , tufan ve yaradılış , ninurta , lugalbanda destanları Sümerlere aittir
 • Tarihte savaş arabalarını ilkkez kullandılar
 • Dünyanın ilk kentini kurmuşlardır. ( uruk )
 • Mimaride ilk kez sütun kemer ve kubbeyi kullandılar

 

2- AKADLAR ( MÖ. 2350-MÖ. 2100 )

 • Sami kökenlidirler. Arap yarımadasından mezopotamyaya yerleşmişlerdir
 • Kral sargon döneminde devlet haline gelmişlerdir
 • Başkentleri agade’dir.
 • İlk düzenli orduyu kuran akadlar ilk imparatorluğu meydana getirmişlerdir.
 • Eşnunna kanunları akadlara aittir.
 • Sümerler tarafından yıkılmışlardır
 • Akadlar mezopotamyanın tümüne hakim olan ilk uygarlıktır( evrenin kralı -naramsin )

3- ASURLULAR ( MÖ. 2000- MÖ. 609 )

 • Asya kökenli kavimlerle Arabistan kökenli Samilerin karışımıdır
 • Yukarı mezopotamyada yaşamışlardır
 • Ön asyanın ilk atlı birliklerini kurdular.
 • Yaşadıkları bölge tarıma elverişli olmadığından hayvancılık ve ticaretle uğraştılar
  • Kurdukları Pazar yerlerine Karum adı verilir.
  • Anadoluya kalay getirmişlerdir
  • Lamaşşu adı verilen , sarayların kapılarına kötü ruhlardan korunmak için yerleştirilen başı insan , gövdesi hayvan biçiminde kanatlı heykeller yapmışlardır.
 • Başkentleri ninova olan Asurlular anadoluda Kültepe , alişar ve boğazköyde ticaret kolonileri kurmuşlardır
  • Bu koloniler aracılığıyla yazıyı anadoluya taşımışlardır
  • Ticareti canlandırmak için kral yolunu kullanmışlardır
 • Mezopotamyadaki diğer devletler gibi çivi yazısını kullanmışlardır
  • Anadoludaki İlk yazılı kaynaklar kültepedeki tabletlerdir
 • Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kurmuşlardır ( ninova )
  • Kütüphaneyi kuran Kralları Assurbannibal ‘dır .
 • Kadın hükümdarları şammuramat’tır.
 • Şehrin babaları meclisi : Asurlarda tüccarların Karum veya wabartumlarda yaşadıkları hukuki anlaşmazlıkların çözüldüğü meclistir.

 

4- BABİLLER ( AMURRULAR ) ( MÖ. 2100- MÖ. 539 )

 • Samilerin bir kolu olan amurrular tarafından kurulmuştur .
 • Başkentleri babildir
 • Babillerin Hititler tarafından yıkılmasından sonra kurulan II.Babilleri (mö.612 ) persler yıkmıştır
 • Babil devletinin en güçlü kralı hammurabi din temelli devlet anlayışı yerine gücünü ordudan alan mutlak krallık anlayışını getirmiştir.
  • Dönemin en gelişmiş kanunlarını yapmıştır ( hammurabi kanunları )
   • Rivayete göre tanrı samaş ona bu kanunları yazdırmıştır.
   • Louvre sarayı müzesinde sergilenmektedir.
  • Sümerlerin urugakina kanunlarından faydalanmıştır
 • Sümerlerin etkisinde kalmışlar ve ziggurat tapınaklarını kullanmışlardır
 • baş tanrıları marduk’tur.
 • Mimari açıdan mezopotamyanın en gelişmiş devletidir ( babilin asma bahçeleri)
  • Babil devletinin kurucusu nabukadnezar tarafından eşi amytis için .

5- ELAMLAR ( MÖ.3000-MÖ 640 )

 • Mezopotamyanın dışında Sümerlerin doğusunda kurulmuşlardır
 • İlk dönemlerinde şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir
 • Mö. 3000’lerde sus sitesi prensi diğer siteleri de egemenliği altına alarak sus merkezli elam krallığını kurmuştur
 • Çivi yazısını kullanmışlar ve Asurlular tarafından yıkılmışlardır