Türk İslam Tarihi ÖABT Notlar

 • Ahiliğin kurucusu Ahi Evrandır. (şeyh nasreddin Mahmut el hoyi )
  • Letaifi hikmet adlı eseri vardır.
  • Abbasi halifesi Nasır Lidinillah tarafından şamdan Anadolu’ya gönderilmiştir.
 • Ahiliğin merkezi , Kırşehir , Konya ve kayseridir.
 • temelini Abbasilerdeki fütüvvet teşkilatından alır.
 • Her esnaf grubunda şeyh , yiğitbaşı ve kethüda gibi görevliler yer alır .
 • Ahiler şehirlerde ticari hayatın canlı tutulmasında ve güvenliğinde etkili olmuşlardır
 • Gerektiğinde cihad’a katılabilirler.
 • Ahiliğe gayrimüslimler alınmamıştır bu açıdan Osmanlıdaki loncadan ayrılır.
 • Türklerdeki lonca teşkilatı avrupadaki hansa ve gild sistemine benzemektedir
 • Ömer zamanında iranın alınmasıyla Müslümanlarla türkler komşu olmuş , hz. Osman döneminde ilk mücadeleler yaşanmış ve emeviler döneminde horasan ve maveraünnehirin alınması ve uygulanan mevali politikası sebebiyle şiddetli çatışmalar yaşanmıştır.
 • Hakaniye lehçesi Uygur Türkçesiyle Karluk , yağma Çiğil türk boylarının dillerinin birleşimiyle oluşmuştur ve Çağatay hanlığı bunu resmi dil olarak kullanmıştır
 • İkta sistemini harzemşahlar ve Selçuklular uygulamıştır
 • İslamiyetle birlikte resim , heykelcilik gerilerken minyatür , hat , tezhip ilerlemiştir
 • Minyatür sanatçısına nakkaş denir .
  • Minyatür sanatında 6 cm kuralına uyulur.
 • yy en önemli minyatür örnekleri el cezeriye ait otomata adlı kitapta yer alır
 • İlk büyük türk hattatı Amasyalı yakuttur
 • Tezhip : kitap kenarlarının altın yaldızla süslenmesidir. Bu sanatı yapan erkeklere müzehhip , bayanlara müzehhibe adı verilir
 • Malazgirtte yenilgisinden sonra Bizans imparatoru I.Aleksios komnenosun papa II.Urbandan yardım istemesi ve papanın keşis piyer destegiyle fransada clermont konsilini toplayarak Müslümanlara savaş ilan etmesi sonucu haçlı seferleri başlamıştır.
 • AMED ( A. Selçukluları , artuklular, mengücekliler , memlükler , eyyubiler , danışmendliler ve fatimiler , Musul atabeyliği ) haçlılara karşı mücadele etmiştir .
 • Fatimilerin ortadoğudaki kiliseleri tahrip etmeleri haçlı seferlerinin bir başka sebebidir
 • İlk haçlı savaşında ( 1096-1099)
  • Selçuklu hükümdarı I.Kılıçarslan İznik ( Bizans aldı ) ve antakyayı kaybetti (Dorileon)
   • norman beomonda ilk Antakya prensi
  • ilerleyen haçlılar kudüsü fatimilerden alarak ( ilk kudus kralı godfrey de boullion )  bölgede irili ufaklı haçlı devletleri kurmuşlardır
   • ilk haçlı devleti edessa kontluğu
  • haçlılar sadece I. Seferlerinde galibiyet almışlardır ( papa urbanın çağrısı )
  • komutanları piyer L’hermite’dir
 • Haçlı seferi ( 1147-1149 )
  • Musul atabeyi imameddin zenginin haçlı devleti olan urfa kontluğuna son vermesi üzerine başlamıştır.
  • Alman imparatoru III.Konrad ve Fransa kralı VII.Louis komutasındaki ordu Anadolu Selçuklu hükümdarı Rükneddin mesud ile Halep atabeyi nureddin mahmud zenginin direnciyle karşılaşmışlardır.

 

 • Haçlı seferi ( 1189-1192)
  • Selahattin eyyübinin 1187 hıttın zaferiyle kudusu alması sonucu başlamıştır.
  • Alman kralı frederich barbarossa anadoluya girerken İngiltere kralı Richard ve Fransa kralı II.Filip Akdeniz yoluyla akka’ya gelerek buraları zaptetmişlerdir.
 • Haçlı seferi ( 1200-1204 )
  • Papa III. İnnocentius’ün kudusu kurtarmak için tüm avrupayı seferber etmesiyle başlamıştır.
  • Ordunun başında İtalyan bonifacio bulunmuştur.
  • Amacından saparak İstanbul kuşatılmış burada Katolik hristiyan Latin imparatorluğu kurulmuştur.
   • İznik rum imparatoru VIII. Mikhail palaiologos tekrar istanbula gelerek Bizans imparatoru oldu.
  • Anadolu Selçuklularında şehirler büyüklüklerine ve nüfusuna göre subaşı , melik , subaşı naibi(vekili ) tarafından idare edilmiştir
  • Yunus emre ( 1240-1320 ) : divan , risaletün nushiye (   ilk olarak 1939 da burhan toprak tarafından yayınlanmıştır )
  • Mostar köprüsünü mimar hayruttin yapmıştır
  • Şecere-i türk ve şecere-i terakime adlı iki ünlü tarih kitabını yazan devlet adamı ebu’l gazi bahadır handır
  • Divan edebiyatı ve aruz vezninin kurucusu hoca denhani’dir
  • İlk kadın hükümdar İskitlerde görülür ( tomrise )
  • Mumyalanmış ata GİBİ denir. ( İskitler )
  • Kudüs Latin imparatorluğu dorileon savaşıyla kurulmuştur
  • İslam edebiyatında önemli kişilerin ölüm tarihlerini kronolojik olarak veren eserlere vefayet denir
  • Türk İslam tarihinde saraylar için kullanılan isimler dergah , bargah , kapu , cedide-i amire)
  • Semerkant : şehirlerin şahı
  • Bir hükümdar olan sizlere ( Selçuklular ) gönül rızasıyla itaat ediyoruz. Çünkü siz bizim gelişip yükselmemizi hiçbir zaman kıskanmadınız ve memleketimizi tahrip etmediniz ( Kilikya ermeni kralı II. Toros )
  • Keykubatın vakıf eserleri zamanın sahifeleri üzerinde ve cihanın her tarafında güneş gibi parlayacaktır ( kerimüddin aksarayi )
   • Anadolu Selçukluları döneminde yaşamış ve hatiroğlu isyanına şahit olmuştur.
  • türkiyede ilk ikta toprağı tokattır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir