Abbasiler Dönemi ( 750 – 1258 )

 • Ebul Abbas Abdullah döneminde ılımlı politikalar gerçekleşmiştir
 • Emevilerin yıkılmasında etkin rol alan Ebu Müslim horasan’ı ordu başına almıştır .
 • Ebul abbasın çiçek hastalığından ölmesi üzerine yerine ebu Cafer Mansur geçti
 • Ebu Müslim horasani onun döneminde öldürülmüştür .
 • Ebu Cafer Mansur başkenti bağdata taşımış ve mekkeye giderken yolda ölmüştür
 • Muhammed mehdi posta teşkilatını ,sanayi ve ticareti geliştirmiştir
 • Bu devirdeki en önemli olay horasani taraftarlarının el mukanna liderliğindeki isyanıdır ( mukanna lakabı : şaşılığını gizlemek icin altından peçe kullanması )
 • Mehdi büyük bir orduyla isyanı bastırmıştır
 • Harun reşit dönemi Abbasilerin en parlak dönemidir
 • Anadoluya akınlar yapıldı İstanbul kuşatıldı ama başarılı olunamadı
 • Harun reşidin başarılı olmasının en büyük sebebi bermekilerin desteğidir ( 17 yıl)
 • ileride güçlenmeleri sebebiyle bermekileri ortadan kaldırmıştır
 • avrupada şarlmanla diplomatik ilişkiler kurmuştur
 • Diyarbakır ’ dan Tarsus ‘a avasım adında ordugah şehirleri kurdurmuştur. Bunlar;
  • Tarsus , adana , Antakya , Maraş , Malatya , diyarbakır
 • Konyaya kadar gelen Abbasi ordusu karşısında duramayan Bizans imparatoriçesi irene yılda 90 bin dinar vergi vermeyi kabul etmiştir
 • Üç oğlunu birbirine veliaht tayin etmiştir
  • Muhammed el emin , Abdullah el memun , kasım el mutemid
 • Muhammed el emin oğlunu veliaht etmek istemesi üzerine memunla aralarında siyasi bir rekabet yaşandı
 • Başarısız olan Muhammed el emin kardeşine emir-ül müminin ünvanını verdi
 • Memun dönemin : fars , ırak , yemen bölgelerinin yönetimini kardeşi hasan bin sehle bıraktı ( Arapların bir kısmının tepkisini çekmiştir)
 • islam dünyasındaki şii – Sünni ayrımına son vermek için varisi olarak kendi soyundan biri yerine Ali’nin soyundan ali bin musa er rızayı seçti
 • Sünnilerin tepkisini çekti ve olayları kısa süreli olsa da bastırdı
 • beytül hikme adında bir ilim merkezi oluşturmuştur ( sasanilerin gundişapur akademisi örnek alınmıştır)
 • beytül hikmeye  farklı dillerde tercüman getirilmiştir. Süryanice, Latince,yunanca Hintçe, Farsça ( el Harezmi , el kindi ve beni musa kardeşler burada yetişmiştir )
  • El kindi yi burada görevlendirmiştir.
   • İlk Müslüman filozof sayılır
   • Batıda alkindus olarak bilinir
   • Risale fi’l akl , risale fi’l hududi’l esya , risale fi’r ruh önemli eserleridir.
  • Babek isyanı : arap milliyetçiliğine karşı Azerbaycanlı babek hürremin çıkardığı isyandırf
  • Hurma yedikten sonra öldüğü söylenir.
  • Ebul ishak el mutassım döneminde horasanlı askerler ile türk asıllı kölemenler arasında bağdatta devamlı mücadeleler yaşanmıştır
  • Bu olaylara son vermek amacıyla samarrayı yeni devlet merkezi olarak seçti
   • Bu şehre türk ailelerinin bir kısmını da yerleştirdi
  • Babekin 23 yıllık isyanını bitirdi ( Afşin haydar bin kavuşa ordu sağlayarak )
  • Mutassımın hilafeti zamanında Abbasilerde bölünme hızlanmıştır
  • Ebu Cafer Harun vasık dönemi isyanlarla geçmiştir. Bu isyanların ana sebebi babası döneminde yerleştirilen Türklerin hızla güçlenmesi ve Arapları tehdit ediyor olmasıdır
  • Çıkan bu isyanları bastırmış ve 5 yıl içinde vefat etmiştir
  • Mütevvekil dönemi bizansla mücadelelerle geçmiştir ve iki taraf da birbirini yıpratmıştır
  • Felsefeye dair vaazları yasaklamış ve Türklere güvenmemiş onların gücünü kırmaya çalışmıştır. Kendi komutanları ve oğlu taraından öldürülmüştür
  • Muntasır dönemi 1 yıl sürmüştür ve babasını öldüren halife olarak anılmıştır
  • Mustain dönemi tahiriler ve türk kumandanları ortadan kaldırmaya çalışmış fakat başarılı olamamış dönemi isyanlarla geçmiştir
  • Muhdedi bağdata getirilen horasanlı askerlerin maaşlarının ödenmemesi neticesindeki isyanlarla uğraşmıştır
  • Mutemid döneminde çıkan Yakup b. Leysin çıkardığı isyan Abbasi dönemindeki en büyük isyan sayılır
  • Abbasilerin son dönemi ve yıkılış süreci
   • Son dönemlerinde çıkan isyanlar devleti zayıflatmıştır
   • Fatimilerin doğuya doğru ilerlemeleri
   • 945 yılında büveyhoğullarının bağdatı işgali yıkılışı hızlandırmıştır
   • İktidarı alan büveyhliler Abbasileri sadece halife olarak seçiyorlardı
   • 1055 te Büyük selçuklu devleti Abbasi halifesini Şiilerden kurtardı ( Tuğrul beye sultan ünvanı verildi)
   • Böylece Abbasi hilafeti fatimi tehdidinden kurtulmuş oldu
   • Harzemşahları ortadan kaldıran Moğolların islam dünyasına istila hareketleri
   • Hülagunun bağdatı işgaliyle mutasım teslim oldu ( ilhanlılar )
    • 5 asırlık bagdat-islam hilafeti son buldu
   • Abbasilerin yıkılma süreciyle tevaif-i mülük devletleri kuruldu

 

ESERLERİ : samarra ulu cami , tolunoğlu Ahmet cami , kubbetü’s süleybiye türbesi (samarrada yapılan bu türbe islam sanatının ilk türbesi kabul edilir )

ABBASİLERDE DİVAN

 • divan-ı haraç : mali işlerle ilgilenir
 • divan-ül ceys : askerlerin gereksinimleriyle ilgilenir
 • divan-ül berid : posta , haberleşme ve istihbarat işleriyle ilgilenir
 • divan-ül mezalim : halkın sorunlarıyla ilgilenir.

 

NOT : Divanları kontrol amacıyla kitabet daireleri kurulmuştur

 • katib’ul resail , katib-ul haraç , katib-ul cunt , katib-ul şurta , katib-ul kaza en meşhur katiplerdir

 

NOT : Abbasilerin başlıca gelir kaynakları ; haraç , cizye , zekat , fey , öşür ve gümrük

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir