9. Sınıf tarih I. Dönem II. Yazılı sınavı ( Örnek 3 )

ADI :                                        …………………………………………………….LİSESİ

SOYADI :                                 9. SINIF TARİH  I. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

NO :                            SINIFI :                    

SORULAR

 

 • Aşağıdaki kaynaklardan hangisi nitelik olarak diğerlerinden farklı bir kaynaktır ?
 1. FERMAN B ) PARA C ) MÜHÜR D ) GAZETE E ) DESTAN

 

2 – Olay ve olgu kavramları birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı olur ?

A ) MALAZGİRT SAVAŞI B ) KURTULUŞ SAVAŞI C) LOZAN ANT. D) MEDRESELERİN KAPATILMASI E) TÜRKİYENİN ÇAĞDAŞLAŞMASI

 

3 – Tarih araştırma yöntemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır ?

A ) tarama – terkip – tasnif – tahlil – tenkit

B ) tenkit – tarama – terkip – tasnif – tahlil

C ) tarama – tasnif – tahlil-  tenkit – terkip

D ) tarama – terkip – tasnif – tahlil – tenkit

E  ) tarama – tahlil-  terkip – tasnif –- tenkit

 

4- Ninova aşağıda verilen hangi devletin başkentidir ?

A ) ASUR  B ) AKAD C) LİDYA D) SÜMER  E) HİTİT

 

5 – Fabl ( hayvan hikayeciliği ) ‘ın öncüsü hangi devlettir ?

A ) SÜMER B ) FRİGYA  C ) ELAM D) MISIR E ) URARTU

 

 

6-

– bin tanrı ili olarak bilinir.

– tarihte tımar sistemini uygulayan ilk uygarlıktır .

– tarihte bilinen ilk meclis olan pankuş meclisini kurdular

Yukarıda bilgileri verilen uygarık aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) URARTU   B ) HİTİT   C) ELAM D) BABİL   E) FRİG

 

7- Tarihe yardımcı bilim dallarından HERALDİK aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenir?

A- KİŞİ ADLARI B-PARALAR  C-ARMALAR D-KİTABELER E-İNSAN IRKLARI

 

8-

UYGARLIK ÖZELLİK
I     ASURLULAR

II. BABİLLER

III. AKADLAR

IV LİDYALILAR

V İYONLULAR

Tarihteki ilk kütüphaneyi kurdular.

Anadoluya yazıya gelmesi

İlk imparatorluğun kurulması

Kral yolunu buldular

Özgür düşünce ve bilimin öncüleridirler.

 

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangi uygarlık yanlış verilmiştir ?

A ) ASURLULAR B ) BABİLLER C ) AKADLAR D) LİDYALILAR E) İYONLULAR

 

9- Aşağıda verilen uygarlıklardan hangisi anadoluda kurulmamıştır ?

 1. A) HİTİTLER B ) LİDYALILAR C) URARTULAR D) İYONLULAR E) ASURLULAR

 

10 –

– Ay yılı esaslı takvimi oluşturdular

– daireyi 360 dereceye böldüler

– urugakina adı verilen ilk yazılı kanunları oluşturdular.

Yukarıdaki bilgiler aşağıda verilen hangi uygarlığa aittir ?

 1. A) HİTİTLER B ) MISIRLILAR C) ELAMLILAR D) SÜMERLER E ) LİDYALILAR

 

11- İlk çağda yapılan

I . SAVAŞ      II . GÖÇLER      III . TİCARET

Gibi durumlardan hangileri kültür alışverişini hızlandıran faaliyetlerdendir ?

A ) Yalnız I       B) Yalnız II       C ) I , II ve III    D) II ve III    E) I ve III

 

12- Aşağıda verilen özelliklerden hangisi tarih biliminin özellikleri arasında gösterilemez ?

A ) Tekerrür etme

B ) Konusu insandır .

C ) Neden – Sonuç ilişkisi vardır .

D ) Pozitif bir bilimdir

 1. E) Deney ve gözlem yapılamaz

 

13- Aşağıdakilerden hangisi mekana göre sınıflandırmaya örnektir ?

 1. A) Tıp tarihi B) Kültür tarihi C ) Dört halife dönemi   D ) Bilim tarihi E) Orta asya tarihi

 

14-

 1. İlk yazılı anlaşma ———————- Hititler
 2. Çivi yazısının icadı ——————-Sümerler

III. Paranın icadı ————————–Lidya

IV . İlk düzenli ordu ———————- Urartular

 1. Tapates kilimi ————————- Frigler

Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

 1. A) V B ) IV C) III    D) II      E) I

 

15- Güneş yılı esaslı olan ve günümüzde de miladi takvim olarak adlandırılan takvimi ilk olarak aşağıdaki uygarlıklardan hangisi kullanmıştır ?

 

 1. A) SÜMERLER B ) FENİKELİLER C ) ASURLULAR   D ) MISIRLILAR E) LİDYALILAR

 

16 – Aşağıda verilen devirlerin hangisinde tarımsal faaliyetler , hayvanların evcilleştirilmesi , takas usulünün başlaması gibi gelişmeler olmuştur ?

A ) TUNÇ DEVRİ  B ) DEMİR DEVRİ   C ) BAKIR DEVRİ   D) NEOLİTİK E ) PALEOLİTİK

 

17- Aşağıda verilen kavramlardan hangisi Sümerlerle ilgili değildir ?

A ) patesi   B ) Ziggurat   C) Gılgamış  D ) Marduk tanrısı  E ) Urugakina kanunları

 

18 – kibele , tapates , fabl gibi kavramlar aşağıdaki uygarlıklardan hangisi ile ilgilidir ?

A ) ASUR  B ) HİTİT C) LİDYA  D) FRİG    E) URARTU

 

19 – Tavana , pankuş , telapinnış fermanı gibi kavramlar aşağıdaki uygarlıklardan hangisi ile ilgilidir ?

A ) ASUR  B ) HİTİT C) LİDYA  D) FRİG    E) URARTU

 

20- Asurlar tarafından ticaret amaçlı kurulan Pazar yerlerine ne ad verilir ?

A ) ribat   B ) Karum   C ) Aresta    D) Kral yolu E) Kervansaray

 

21 – İnsanların tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları çağ …………………. Dönemidir .

22 – Anadoluda kurulan ilk şehir yerleşmesi izlerine …………………… ‘de rastlanmıştır.

23- Anadoluda tarihi çağların başlamasında …………………… uygarlığı etkili olmuştur .

24 – yazdırdığı kısasa kısas ilkesine dayalı kanunlarla tanınan babil hükümdarı ………………’dır.

25 – ticarette parayı bularak takas usulüne son veren uygarlık ……………….. ‘dır .

26- Urartular Tarımı geliştirmek amacıyla ………….. kanalını yapmışlardır .

27 – Artemis tapınağı , apollon tapınağı , hera tapınağı ……………. Uygarlığına aittir.

28 – iyonyalılar bilim , sanat , kültür , hukuk , felsefe alanında çok gelişmişlerdir . Bu nedenle bu döneme ……………………. Dönemi denir .

29-  Babil hükümdarı nabukadnezar eşi için dünyanın 7 harikasından biri olan …………………………….  İnşa etmiştir .

30 – Frigler çengelli iğne anlamına gelen ……………………. Tarihte ilk defa kullanmışlardır .

 

 

Sınav süresi 40 dakikadır . Başarılar dilerim .

Tarih öğretmeni                                               Müdür Bey

…………………….                                 ……………………….

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir