Fransız İhtilali ( 1789 )

 • Dönemin Fransız kralı 16.  Loui’dir.
  • Eta generaux meclisini toplayınca isyan çıkmıştır.
   • Yeni vergilerin halka dayatılması isyanın başlıca sebebidir.
  • Temel sebebi sınıf farklılıklarıdır.
   • Papalık ve soylular ayrıcalıklı kesimdir. Burjuva ve halk ayrıcalıklı sınıflar tarafından ezilmiştir
  • 1791 de özgür düşünce ortamının yarattığı akım üzerinde kadınların haklarının olmadığı düşünülerek kadın hakları bildirgesi yayınlandı – feminizm )
   • Bu bildiriyi hazırlayan olympe de gauges hazırlamıştır .
  • Milliyetçilik yayıldı ( Osmanlı imparatorluğunu olumsuz etkiledi )
  • Montesgu , jan jak rousseu , voltaire rejimi eleştirip çözüm yolları öne sürmüşlerdir
  • Ekonomik nedenler ve İngiltere ile ABD ‘deki hakları Fransız halkı da istemiştir
  • Ayaklanan halk bastille hapishanesini basmış ardından sarayı ele geçirerek krallık rejimine son vermişlerdir
  • Yeniçağın sonu yakınçağın başlangıcı kabul edilmiştir
  • İmparatorluklar yıkılırken milli devletler kurulmaya başlanmıştır
  • Fransız ihtilali dönemleri
   • 1- etajenero , milli meclis , kurucu meclis devri ( 1789 -1791 )
    • Soylu ve rahipler milletvekillerinin burjuva ve köy milletvekilleriyle aynı salonda toplanmayı kabul etmemesiyle sorunlar yaşanmıştır
    • Burjuva ve köy milletvekilleri halkın % 96 sını oluşturduklarını ileri sürerek etajenora’ya milli meclis adını vermişlerdir
    • Milli meclis insan hakları beyannamesini kabul ederek soylu ve rahiplerle aralarındaki eşitsizliği kaldırdı ( kurucu meclis )
    • Yüzyıl savaşlarının finansmanı olmuştur
   • 2- meşruti krallık meclisi devri ( 1791-1792 )
    • Halk ve cumhuriyetçiler yeni anayasadan memnun olmamış ayaklanmıştır
    • Kraldan yana olan Paris belediye meclisi dağıtılarak Komün denen belediye meclisi kurulmuştur
    • Halk kralın oturduğu tüilöri sarayını basmış ve 1791 anayasası kaldırılmıştır
   • 3- milli konvension meclisi devri (1792-1795)
    • Bu dönemde cumhuriyet ilan edilmiş fakat cumhurbaşkanı seçilememiştir mecliste üç grup bulunmuştur ;
     • Jironderler : illerden seçilmiş milletvekilleri. İhtilalle kazanılan hakların kan dökülmeden savunulmasını istemişlerdir
     • Montanyarlar : Paris milletvekilleri . cumhuriyetin ve kazanılan hakların kan dökülerek şiddetle savunulmasını istemişlerdir
     • Mutediller : meclisin ortasında kararsız kalan milletvekilleri
    • Devrim evlatlarını yer kuralının işlediği dönemde ihtilalin önemli isimlerinden danton ve robespier idam edilmiştir
   • 4- Direktuvar devri (1795-1799 )
    • Beşyüzler ve ihtiyarlar meclisi ( onay ) olarak iki meclis kuruldu
    • Napolyon mısır başarısızlığı üzerine beşyüzler meclisini basmıştır
   • 5- Konsüllük devri ( 1799-1804 )
    • Üç kişilik konsulluk oluşturuldu ( 1. kişi Napolyon bonaparttır )
    • Napolyonun yazdığı anayasaya göre üç konsül ülkeyi 10 yıllığına yönetecek kanunları senato ve tribuna adlarıyla anılan meclisler yapacak
    • Meclis üyelerinden birinin napolyonun imparator olmasını önermesi üzerine halkoyuna gidilmiş konsüllük devri sona ermiş ve I.İmparatorluk dönemi başlamıştır

NOT : diğer Avrupalı devletler Fransız ihtilallerinden korkmuş aralarındaki anlaşmazlıklara son vererek fransaya karşı birleşmişlerdir. Fransa ile diğer devletler arasındaki bu savaşlara ihtilal savaşları da denmiştir ( 1792-1815 ) ardından 1815 ‘te VİYANA KONGRESİ  toplandı

 • İmparatorlukların korunması amaçlanmıştır. (Avusturya arşidükü – meternich planı )
 • Yeni düzeni korumak için Avusturya , Prusya ve Rusya aralarında kutsal ittifak grubunu oluşturmuşlardır
 • Bu kongrenin toplanması 1830 – 1848 ihtilallerini hızlandırmıştır
 • Şark meselesi ilk defa bu kongrede ortaya atıldı ( Rus çarı I. Alexander )
  • Osmanlı devletinin avrupadan çıkarılması esasına dayanır
  • İstanbulun geri alınarak bizansın canlandırılması amaçlanmıştır
 • Bu kongreye Rusya İngiltere Avusturya ve Prusya katılmıştır ( 4’lü ittifak)
 • Rusya Osmanlıyı paylaşmayı önermiştir fakat İngiltere ‘nin çıkarlarına ters düştüğü için kabul edilmemiştir
 • Belçika ve Hollanda birleşerek niederland devletini kurdu
 • İsviçre 22 kontundan oluşan bağımsız ve tarafsız bir devlet olarak kabul edildi
 • Viyana kongresinden ( 1815 ) navarin olayına kadar ( 1827 ) geçen döneme avrupanın kendisini yenilemesinden dolayı restorason dönemi denmiştir
  • Meternik sistemi kabul edildi ( milliyetçiliğin engellenmesi )
  • 1827 de Rusya 4’lü ittifaktan ayrılmış ve ittifak bozulmuştur
  • Prusya ,Almanya, Rusya, Avusturya – Macaristan

 

NOT : bu ihtilaller Fransız ihtilalinin devamı niteliğindedir .

NOT : Fransız ihtilalinden sonra ihtilale karşı 5 koalisyon kurulmuş ( ispanya katılmamıştır)

NOT : ihtilalden sonra fransaya gönderilen ilk elçi seyyid ali efendidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir