Osmanlı Tarihine Giriş Kavramlar

 • Fütüvvet : cömertlik üzerine kurulmuş dini özellikte esnaf teşkilatıdır.
 • Amanname : gayrimüslimlerin güvenlik içinde olduklarını bildiren belge
 • Hirfet : küçük el sanatlarına verilen genel isim . kunduracı.
 • Bedergah (kapıya çıkma ) : Acemilerin , yeniçeri ocağına geçmesi
 • Voyvoda : eflak – boydan beylerine verilen isim- unvan
 • Çıkma : saray görevlilerinin dış hizmete atanmaları
 • Tahrir : yeni fethedilen yerlerin yazım işine verilen genel ad
 • Softa : medrese öğrencisi (suhte )
 • ZİC : astronomi bilgilerinin toplandığı kitaptır .
 • Muid : medreselerde müderris ( öğretmen ) yardımcısı
 • Danişmend : medreselerde oda sahibi olmuş kimselere denir ( yüksek okul öğrencisi)
 • Darülhendese : uzmanlık alanı matematik olan medreselerdir
 • Ahdname : ayrıcalık verilen bölge anlamına gelir
 • Gedik : :dükkan açma iznidir
 • İhtisap : üretim standartları ve kurallar bütünüdür
  • İhtisap ağası : Üretilen malların standartlarını kontrol eder
 • Muhtesip : Pazarların denetimini yapan görevlidir (bugünkü belediye hizmetleri gibi)
 • Narh: Belirlenen fiyattır
 • Hüccet : kadı huzurunda iki tarafın da anlaşmaya vardıklarına dair onaylı belgedir.
 • Şeriyye sicilleri : kadılar tarafından tutulur. Sadece mahkeme kayıtları değil aynı zamanda anlaşmazlıkları da kaydeder. Bu siciller ilgili yerin arşiv bilgilerini çok kapsamlı tutması bakımından önemlidir.
 • Ahkam defteri : divan-ı humayundan çıkan hükümlerin kaydını alır.
 • İlam : belge olarak şeriyye sicilleri içerisinde yer alır . hayati belgeler olup kadının yargıçlığının bir göstergesidir.
 • Voynuklar : hristiyan askerlerdir. Ordunun atlarına bakar ve atları eğitirler.
 • Gospadorluk : rumelideki büyük arazi sahiplerine verilen addır. ( toprak ağalığı )
 • Dayı : 1711-1830 yılları arasında Cezayir yönetiminin başında bulunan kişi için kullanılır
 • Müsellemler : ordunun önünden giderek yol açmak ve köprü yapmakla görevlidirler
 • Temettüat : reayanın sahip olduğu gayrimenkuller kaydedilir ( 19. yy sonrası )
 • Ases : Şehir ve kasabalarda geceleri aşayisin sağlanması için görevli memur ( gece bekçisi)
 • Temlik : şeriat hükümlerinin iznine dayanılarak miri arazinin mülk araziye çevrilmesidir.
 • Gospadarlık : balkanlarda Osmanlı döneminde idarecilik anlamında kullanılmıştır.
 • Menzil teşkikatı : Osmanlı topraklarından geçen yol ağının her biriminde , taşımacılığın en hızlı şekilde yapılmasını sağlayan örgütlenme .
 • Derbentçiler : ana yollar üzerindeki geçitlerin denetimini yapan ve güvenliği sağlayan kişilerdir.
 • Mekkari taifesi : ticaret yolları üzerinde taşımacılığı meslek edinmiş kişilerdir.
 • Kapan emini : büyük şehirlerde bulunan ve bugünkü meyve-sebze hallerine benzeyen pazarlara gelen ürünlerin tartılması , adaletli dağıtımın yapılması işlerini yürütür.
 • Gümrük ve bac emini : ticarethane ve zanaat faaliyetlerinde bulunan kişilerden vergi toplamakla görevli kişiler.
 • Hacegi : ülkeler arası ticaret yapan kişilerdir
 • Kapudane : kaptan- deryanın kullandığı gemidir.
 • Matbah-ı amire : Osmanlıda saray mutfağının adıdır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir