11. Sınıf Tarih I. Dönem II. Yazılı sınavı ( Örnek 1 )

ADI :                                                                 ………………………………LİSESİ
SOYADI :                                       11. SINIF TARİH I. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
NO : SINIFI :

SORULAR

1.

I. Bulgaristanın bağımsız olması

II . Bosna Hersek ‘in ilhak edilmesi

III . Giritin yunanlılar tarafından işgal edilmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri II. Meştutiyetin ilanıyla ilgili gelişmelerdir ?

 1. A) Yalnız I      B) Yalnız II C) II ve III  D) I ve II
 2. E) I ,  II ve III

 

2.

I. ilkkez çok partili hayata geçildi

II. Halka ilkkez seçme ve seçilme hakkı verildi

III. Turancılık fikrinin ön planda olması

Yukarıda verilenlerden hangileri II. Meşrutiyetin özellikleri arasında gösterilebilir ?

A) Yalnız I            B) Yalnız II                       C) II ve III               D) I ve II              E) I ,  II ve III

 

 1. Osmanlının kuzey afrikadaki varlığı aşağıda verilen hangi anlaşmayla sona ermiştir ?

A) Londra          B ) Uşi                C ) Berlin              D) Bükreş                    E ) Lozan

 

 1. Osmanlı devleti aşağıda verilen yerlerden hangisini XX. yy ‘da kaybetmiştir ?

A) Kıbrıs          B ) Cezayir                C ) Romanya             D )Libya               E) Sırbistan

 

 1. Osmanlılardan ayrılan son balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir ?

A)  Yunanistan          B) Bulgaristan                C) Arnavutluk          D) Romanya            E) Karadağ

 

 1. Balkan devletlerinin Osmanlıya karşı savaşmaları ve Arapların I. Dünya savaşında ingilizlerle iş birliği yapmaları aşağıda verilen fikir akımlarından hangilerinin önemini yitirmesine sebep olmuştur ?

A ) Milliyetçilik – Osmanlıcılık

B ) Osmanlıcılık – ümmetçilik

C ) Milliyetçilik – islamcılık

D ) Osmanlıcılık – batıcılık

E ) Turancılık – Ademi merkeziyetçilik

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi taarruz cephesidir ?

A ) Kanal   B) çanakkale          C ) Galiçya   D) Hicaz -yemen       E) Suriye -filistin

 

 1. Osmanlı devleti I. Dünya savaşında farklı cephelerde savaşmak zorunda kalmıştır . Birçoğu yenilgiyle sonuçlanmasına rağmen bazı cephelerde galibiyetle ayrılmıştır. Aşağıda verilen cephelerden hangisinde osmanlı yenilmesine rağmen toprak kazanmıştır ?

 

A) Kanal   B) suriye  C ) Çanakkale D ) Kafkas E)  Hicaz – Yemen

 

 1. Mondros ateşkes antlaşmasını osmanlı adına hangi devlet adamı imzalamıştır?

A)Refet Bele  B)Damat Ferit Paşa C)Fethi Okyar D)Rauf Orbay  E) Ahmet İzzet Paşa

 

 1.   I.Dünya savaşından sonra Almanya ile imzalanan ateşkes antlaşması aşağıdakilerden hangisidir.?

A)Rethandes          B)Villaguste           C)Selanik                 D)Nöyyi                  E)Triyanon

 

11.Osmanlılarda bir hükümet darbesi olan  Bab-ı Ali baskını sonucunda devrilen hükümet aşağıdakilerden hangisi olmuştur ?

A ) Ahmet izzet paşa    B ) Damat ferit paşa      C) Mahmut şevket paşa    D) Ali rıza paşa     E)Kamil Paşa

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerin özellikleri arasında sayılabilir ?

A) Milli mücadelenin uzamasına sebep olmuştur.

B) İşgallere zemin hazırlamışlardır

C) İtilaf devletleri tarafından desteklenmişlerdir .

D) Milliyetçi cemiyetlerdir.

E) Sadece rumlara karşı mücadele etmişlerdir.

 

 1. Aşağıda verilen yararlı cemiyetlerden hangisi bölgesel özellikte değildir ?

A) Trakya paşaeli

B) Reddi ilhak

C ) Milli kongre

D) Klikyalılar cemiyeti

E )Ermeni intikam alayı

 

 1. Trablusgarp yenilgisinden sonra ittihat ve terakki grubu iktidarında karışıklıklar çıktı . Bu karışıklıklar sonucu sait paşa istifa etti. Padişah bunun üzerine hangi fırka grubundan hükümeti kurmasını istemiştir ?

A) Hürriyet ve itilaf fırkası

B) Ahrar Fırkası

C) Teceddüt fırkası

D) Osmanlı ahali fırkası

E) Osmanlı sosyalist fırkası

 

15.

I. Wilson ilkeleri

II. Paris barış konferansı

III. Mondros ateşkes anlaşması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri itilaf devletlerinin anadoluyu işgal etmelerine zemin hazırlamıştır ?

A) Yalnız I         B) Yalnız II               C) II ve III            D) I ve II          E) I ve III

 

 1. Mondros ateşkes anlaşmasından sonra ilk işgal edilen yer neresi olmuştur?

A) Hatay                        B) izmir                 C) Musul          D) Kars              E) Batul

 

 1. İzmirin işgali sırasında türklerin haklılığını ortaya çıkaran  uluslararası ilk  belge Aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Sandler raporu B) General harbourd raporu C) Amiral Bristol raporu  D) Hrisantos raporu

E) montroe doktrini

 

 1. Osmanlılardan ayrılan son millet aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Arnavutlar                     B) Yunanlılar              C) Sırplar                     D) Bulgarlar               E) Araplar

 

 1. Osmanlı devleti II. Meşrutiyet rejimi döneminde Kuzey Afrikada kaybettiği son toprak parçası aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Tunus              B) Cezayir                  C) Mısır                D) Arnavutluk                  E) Trablusgarp

 

 1. I. Dünya savaşı sonrasında imzalanan antlaşmalar bazı devletleri çok zor durumda bırakmıştır . Bu da çatışmaların ve ilişkilerin telafisini zorlaştırmıştır. Aşağıda verilen anlaşmalardam hangisi dünyayı yeni bir dünya savaşına ( II. Dünya Savaşı ) sürüklemiştir ?

A) Sevr                       B)Selanik                 C) Versay                       D) Nöyyi E)                  Triyanon

 

 1. 1934 yılında bölgesel savunma amaçlı kurulan balkan antantına aşağıda verilen hangi ülke katılmamıştır ?

A) Türkiye                  B ) Yunanistan             C) Yugoslavya               D) Romanya          E) Bulgaristan

 

 1. 1937 yılında bölgese savunma amaçlı kurulan sadabat paktına aşağıdakilerden hangi ülke katılmamıştır ?

A) Türkiye                      B) İran             C) Suriye                       D) Afganistan                 E) Irak

 

 1. Mondros ateşkes anlaşmasından sonra aşağıda verilen devletlerden hangisi Anadolunun işgaline katılmamıştır ?

A) İtalya                         B) Yunanistan                      C) Fransa                   D) Rusya                              E) İngiltere

 

 1. Kuvayi milliye birlikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bazı yerel isyanları bastırmışlardır .

B) Halkın tepkisi sonucu oluşmuştur .

C ) Bölgeseldirler.

D) Düşmanı oyalamışlardır.

E) Doğu anadolua etkili olmuşlardır.

 

 1. Mondros ataşkes anlaşmasından sonra osmanlı hükümetinin süregelen işgaller karşısında yetersiz kalması türk ulusunun  tepkisine sebep olmuştur.

Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi bu tepkilerden biri olmuştur ?

A) İstiklal mahkemelerinin kurulması

B) hıyaneti vataniye kanununun çıkarılması

C) Tekalifi milliye emirlerinin çıkarılması

D) Kuvayı milliye birliklerinin kurulması

E) Takriri sükun yasasının çıkarılması

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir