I. Süleyman ( Kanuni ) ( 1520 – 1566 )

 • I. SÜLEYMAN ( KANUNİ ) ( 1520- 1566 )
  • Tahtta 46 yıl kalarak Osmanlıda en uzun süre tahtta kalan padişah olmuştur.
  • Kardeşi olmadığından taht kavgası yaşanmamış , bazı isyanlarla uğraşmıştır ( BACaK )
   • Baba zünun , Ahmet paşa( ilk eyalet isyanı –mısır ) , canberdi gazali , kalender çelebi isyanları
    • Canberdi gazali ve Ahmet paşa isyanlarının sebebi memlükleri tekrardan canlandırmaktır.
   • Macar kralı Layoş ‘tan belgrad ( darül cihad ya da beyaz şehir ) alınmıştır ( 1521 )
    • Orta Avrupa nın fethi için önemli bir üs olmuştur.
    • Macar seferi engürüs seferi olarak da bilinir.
   • Macaristanın belgradı geri almak istemesi üzerine MOHAÇ meydan savaşı (1526) yapıldı.
    • Macaristan Osmanlıya bağlandı avusturyayla komşu olundu
    • Mohaçla orta Avrupa hakimiyeti başlamıştır
    • Mohaç savaşı 2 saat sürmüştür.
    • Jan zapolya ( yanoş ) Macar tahtına getirildi.
   • Viyana kuşatması başarısız olmuştur (1529)
   • Ferdinandın defa macaristana saldırması üzerine kanuni sefer düzenlemiş ve Avusturya ile İstanbul anlaşması yapılmıştır ( 1533 ) (ibrahin paşa )
    • Osmanlı ile Avusturya arasındaki ilk anlaşmadır
    • Avusturya arşidükü Osmanlı sadrazamanına eşit sayıldı.
     • Zitvatoruk anlaşmasıyla bu üstünlüğü kaybetmiştir (1606)
    • Ferdinandın 3. defa macaristana saldırması üzerine kanuni macaristanı 3’e ayırmıştır
    • Güney Macaristan ( budin eyaleti kurulup Osmanlıya bağlandı)
    • Orta Macaristan (erdel beyliği adıyla Osmanlıya bağlandı)
    • Kuzey Macaristan ( avusturyaya bağlandı)
   • Preveze deniz zaferiyle ( 28 eylül 1538 ) ( Hızır bey ve Turgut reis ) Akdeniz türk gölü olmuştur ( 28 eylül donanma günü olarak kabul edilir )
    • Şarklen öncülüğünde andrea doria komutası (haçlı )
     • Venedik , ispanya , Portekiz ve papalık
    • Hilal taktiğini ilk defa denizde uygulayan kişi Barbaros hayrettin paşa olmuştur. ( Hızır bey )
   • Şarklen , fransuvayı esir alınca fransuva kurtulmak için annesi aracılığıyla mektup göndermiştir.
   • Fransaya ilk defa kapitülasyonlar verilmiştir ( I.Fransuva )
    • ahdi atik anlaşması- iki hükümdar sağ kaldığı müddetçe geçerlidir
    • sürekli hale getiren 1740 I.Mahmut olmuştur.
   • İran üzerine birçok sefer düzenlemiş ve iranla ( safevi ) ilk resmi anlaşma olan Amasya anlaşması ( 1555 )imzalanmıştır
    • Bağdat , Erivan , karabağ , nahçıvan Tebriz ve doğu Anadolu Osmanlıya bırakılmıştır.
    • Osmanlı iran arasında imzalanan ilk resmi anlaşmadır.
     • Son anlaşma ise kerden anlaşmasıdır.
    • Kanuni bağdattayken fuzuli padişaha meşhur kasidesini sunmuştur
     • Leyla ile mecnunun çevirisini yapmıştır.
     • Selam verdim rüşvet değül diye almadılar ( kanuni için )
    • Cezayir Osmanlıya bağlandı Barbaros hayrettin paşa ( Hızır bey )‘e kaptanı deryalık ve Cezayir beylerbeyliği verildi.
     • Kanuni tarafından hayreddin lakabı verilmiştir.
    • Rodos alındı.
     • Suriye ve mısır deniz yolunun güvenliği sağlandı.
    • Trablusgarp alınmıştır ( Turgut reis ) ( Trablusgarp ve bingazi )
     • Turgut reis buraya beylerbeyi olarak atandı.
    • Turgut reis komutasındaki donanma ispanyadan cebre adasını almıştır.
     • Piyale paşanın desteği
    • Sakız adası alınarak batı Akdeniz ve boğazların güvenliği sağlanmış oldu
    • Portekizlerin Kızıldeniz yoluyla hacca giden Müslümanlara saldırması üzerine hint deniz seferleri yapılmıştır. Kaptan-ı deryalar ;
     • Süleyman paşa , piri reis, murat reis ve seydi ali reis
    • Yapılan 4 deniz seferinde de Osmanlı istediğini alamamıştır
    • Bu seferlere katılan piri reis kitabı bahriye ve seydi ali reis miratül memalik adlı eserleri yazmıştır. Piri reisin donanmayı bırakıp mısıra dönmesi üzerine idam edilmiş ve yerine murat reis getirilmiştir
     • Seydi ali reis eserinde hint deniz seferinden istanbula kadar olan yolculuğunu yazmıştır.
    • Avusturyaya 1566’de zigetvar seferi yapılmış kanuni burada vefat etmiş ve kale alınmıştır
    • Kanuni bütün dünyayı kapsayan gücünü bender kalesindeki yazıtta dile getirmiştir
    • Fuzuli, baki , pir sultan abdal, Bağdatlı ruhi bu dönemde yaşamıştır.
     • Baki ; kanuni , II.Selim ve III.Murat dönemlerinde yaşamıştır.
      • Şairler sultanı ünvanına sahiptir.
     • Matrakçı Nasuh dönemin ve Osmanlının en ünlü nakkaşlarındandır
      • Beyan-ı menazili sefer-i ırakeyn ( iran-ırak seferi anlatılır)
      • Matrakçı nasuhh kanuninin fetihlerini minyatürleştirmiştir.
     • Arazi tespiti için kurulan kadastro komisyonlarına kuyud-ı hakaniye denilmiştir
     • Muhibbi mahlasıyla bilinir . en uzun süre tahtta kalan padişahtir
     • İlk defa istanbulda kahvehaneler açıldı.
     • Kanuni lakabını ilk kullanan 18.yy’da dimitrie cantemirdir
     • Döneminde İbrahim paşa , Sokullu Mehmet paşa , Barbaros , ebussuud efendi , şair baki ve mimar Sinan gibi kişiler yaşamıştır
     • Heykeli İsviçre şehir merkezindedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir