Osmanlı Merkez Teşkilatı

OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI

 1. SARAY
 2. HÜKÜMDAR
 3. DİVAN-I HUMAYUN

1. SARAY

 • Saray ; birun , haremi humayun ve enderundan oluşur.
 • Sarayın personel ve yönetimine veziriazamdan bağımsız kapıağası , babüs’saade ağası ve akhadım ağa denilen görevli bakar .
 • Kapıağası sultanın en yakın adamıdır. Sultanla bağlantı kurmak isteyenler onun aracılığına başvurmak zorundadır.
 • İlk saray Orhan bey döneminde yapılan bey sarayıdır ( bursa ) .
 • Devletin idari ve askeri personelinin yetiştirildiği saray okuludur ( mektebi Enderun) .
 • Edirne sarayı Murat döneminde yapıldı .
 • Beylerbeyi ve Çırağan sarayı abdulaziz döneminde yapıldı Avrupa etkisi görülür.
 • İshakpaşa sarayı
  • ilk ısıtmalı saraydır .
  • Birkısmı batı tarzı olmak üzere inşa edilmiştir.
 • Dolmabahçe sarayı
  • Tamamen batı tarzıdır ( ilk batı tarzı saray ) .
  • Sultan Abdülmecit döneminde açılmıştır .
  • Mimarı serkis balyan’dır. ( ermeni ) .
 • Yıldız sarayı
  • Abdülhamit döneminde tamamlandı. ( yapımı selim dönemine dayanır ) .
  • Yönetim merkezi haline getirildi Avrupa etkisi görülür .
  • Selimin annesi adına yapılmıştır .
 • Topkapı sarayı
  • Fatih döneminde yapıldı.
  • Devlete en uzun süre hizmet eden saray olmuştur.
  • Mimaride Avrupa etkisi görülür .
  • 3 kısma ayrılır . ( birun – Enderun – harem ) .

      a) BİRUN:

 • Dış saraydır. Divan burada yapılır .
 • elçiler burada kabul edilir.
 • Divan toplantıları burada yapılır ( babüssade kapısında) .
 • babussade kapısıyla enderuna bağlanır.
 • cebeci , topçular , altı bölük halkı , yeniçeri ağası burada yaşar .
 • birundaki bazı görevliler
  • Seyisler : atların bakımından sorumludurlar .
  • Çakırcılar : av törenlerinden sorumludurlar .
  • Darphane eminliği : para basım işleriyle uğraşır .
  • Çeşnigirler : yemek ve ziyafet işlerinden sorumludurlar .
  • Çavuşlar kapıcılar : haberleşme işlerinden sorumludurlar .
  • Şehreminlik : inşaat işleriyle uğraşırlar .

b) ENDERUN ( İÇ SARAY ) :

 • 7 odadan oluşur :
  • Büyük oda
  • Küçük oda
  • Doğancı koğuşu
  • Seferli odası
  • Kiler
  • Hazine odası
  • Has oda
 • Türk giremez , devşirme çocuğu alınır.
 • Enderun mektebini 1363 ‘te I.Murat kurmuştur. ( edirnede kurmuştur ) .
 • Enderunda bulunan bazı görevliler :
  • Sır katibi : padişahın özel katibidir.
  • Silahtar : padişahın silahlarından sorumlu kişidir ( rütbesi beylerbeyine eşittir ) .
  • Çuhadar : padişahın giyiminden sorumludur.
  • Tülbentçi : padişahın iç giyiminden sorumludur .
  • Rikabdar : padişahın ayakkabılarından sorumlu kişidir.
  • Not : Bunlara arz ağaları da denir .
  • Not :Mahmut 1833 ‘te musiki kısmına dokunmayıp enderunu lağvetmiştir. Memur ihtiyacını mektebi maarifi adliyeden karşılamıştır.  II. Meşrutiyetle tamamıyla kaldırılmıştır .

c) HAREM

 • Padişah ve ailesinin bulunduğu saraydır.
 • Valide sultan harem-i humayunun başıdır.
 • Padişah zevcelerine haseki 18.yy’dan itibaren kadınefendi denmiştir .
  • Matlabcı : Kadınların durumlarını bildiren defteri tutan kişi .
 • Hasekiden sonra gelene ikbal ondan sonra gelene gözde denmiştir.
  • Haseki erkek çocuk doğuranlar için kullanılır.
  • İlk haseki sultan nilüfer hatundur. ( holofaria hatun –orhan beyin eşi ) .
 • Padişah kızlarına sultan ya da hatun denmiştir ( istanbuldan çıkamazlar ) .
 • Padişah kızlarının resmi lakabı devletlü , ismetlü’dür.
 • Şehzadeler asla Rumeli ve arap ülkerine sancağa gönderilmezler sadece yavuz kısa süreliğine Rumeli sancakbeyliğine gönderilmiştir .
  • Şehzadeler sancaklara vali olarak gittiklerinde çelebi sultan ünvanını alırlar.
 • Şehzadelerin lakapları devletlü necabetlü’dür.
 • Haremin yöneticisi harem ağasıdır.
 • Padişahın yaşadığı bölüme hünkar dairesi denir.
 • Padişah çocukları şehzadegan adlı ilkokulda okur

 

2- HÜKÜMDAR

 • Hükümdarın görevleri
  • Herhangi bir konuda emir vermesi ( ferman )
  • Herhangi bir konuda yazılı beyanda bulunması ( hattı humayun )
  • Herhangi bir şeyi yasaklaması (  yasakname )
  • Herhangi bir devlet memurunun malına el koyması ( müsadere)
  • Herhangi bir devşirme çocuğunun öldürülmesi emrini verebilmesi ( kulluk hakkı )
   • Vatana ihanet durumlarında .
  • Herhangi bir devlet memurunu göreve atar ya da görevden alır( berat )
  • Herhangi bir yerdeki haksızlığı gidermesi (adaletname )
  • Herhangi bir konu hakkında kanun çıkarır  (kanunname )
  • Halife sıfatıyla savaş ilan eder ( Cihad)

Hükümdarın yasama , yürütme , yargı yetkileri vardır.

a) YASAMA ( ÖRF-İ HUKUK )

 • Ferman ve kanunname : padişah buyruğudur .
 • Tevki : Padişah fermanlarına çekilen tuğradır .
 • Adaletname : Halkın hakkını yönetenlere karşı koruduğu belgedir .
 • Berat : Atama ve tayin belgesidir .

b) YARGI

 • Kulluk hakkı : hükümdarın devşirmeler üzerindeki her türlü hakkıdır .
 • Müsadere sistemi : haksız kazancı önlemek için devlet adamlarının mallarına el koyma usulüdür. Mahmutla kaldırılmış Tanzimat fermanıyla resmileşmiştir.

c) YÜRÜTME

 • Hükümdar yürütmeyi divanı humayunla kullanır .
  • Sadrazam : serdarı Ekrem ünvanıyla padişahın mührünü taşır .
  • Nişancı : tımar sisteminin başındaki görevlidir Yazışmalardan sorumludur ( pervaneci) .
   • padişahın ferman ve beratlarına tuğra çeker .
   • fethedilen toprakların tapu defterlerine kaydedilmesinden sorumludur.
  • Yeniçeri ağası : istanbulun güvenliğinden sorumludur.
  • Defterdar : maliye bakanı. Hazinenin anahtarını taşır. Bütçe hazırlar padişaha sunar .
   • Ekonomi alanında ferman yayınlayabilir
  • Kazasker : eğitim ve hukukun başıdır.

 

3- DİVAN- HUMAYUN

 • Yüksek mahkemedir .
 • Orhan bey döneminde kuruldu ve Mahmutla ( heyeti vükela) kaldırıldı .
 • Fatihe kadar hükümdarlar başkanlık ederken fatihle sadrazamlar başkanlık etti
 • Burada alınan kararlara hüküm kaydedildiği defterlere mühimme denir .
  • Günümüzde bakanlar kurulu kararları mühimme defterlerine yazılmaya başlanmıştır ( 2009 ) .
 • halk temsil edilmez ancak şikayet günleri vardır .
 • Siyasi ( sadrazam ) , mali ( defterdar ) ve hukiki (kazasker ) olmak üzere üç ayrı bölümün ilgi alanlarına ayrılır
 • Sarayda Kubbealtı denen yerde toplanılır.
 • Toplantının gündemi reisülküttap tarafından hazırlanırdı.
 • Divandan çıkan buyruk ve yazışmaların kanunlara ve geleneklere uygunluğunu denetleyen ve belgelere padişahın tuğrasını çeken nişancıdır .
 • Erkan-ı devlet adıyla anılan bu görevliler sultanın otoritesini temsil etmekle birlikte doğrudan sultanın huzuruna çıkabilirler (vezirler, kazasker , nişancı, defterdar ) .
 • 18. yy’ dan itibaren veziriazamın evinde ( babıali’de ) toplanmaya başlanmıştır .
 • Babıalide toplanılmaya başlandıktan sonra vezirlerin etkisi azalmış veziriazamın yanında yer alan üç görevlinin önemi artmıştır .
  • Kahya bey : veziriazamın politik ve askeri konulardaki temsilcisi
  • Çavuşbaşı : divanda şikayet ve davalara bakar
  • Reis’ül küttab : devlet anlaşmalarıyla nizamnameleri düzenler ve divanın başkatipliğini yapar

2 yorum

 1. berivan

  site güzel ama soru pek yok bu konuda çalışmanız var mı ?

 2. guven Yazar

  tüm konu paylaşımlarımız bittikten sonra her konuyla ilgili en altta çıkabilecek tüm soruları yazacaz .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir