II. Mahmut ( 1808 – 1839 )

 • II. MAHMUT ( 1808-1839 )
  • Pasaport uygulaması (murur tezkeresi : bir yerden başka yere geçiş belgesi ) .
  • İç ve dış işleri bakanlığı kuruldu.
  • Sadrazamlık makamı kaldırıldı. ( yerine baş vekaletlik getirildi )
  • Narh sistemi kaldırıldı.
  • Enderunun yanında devlet adamı yetiştirmek için mektebi maarifi adliye
  • Dirlik sistemi kaldırıldı (toprak yerine maaş)
  • Divan-ı humayun kaldırılarak nazırlıklar kuruldu
   • Reisülküttaplık yerine hariciye nezareti kuruldu .
  • İlk nüfus sayımı yapıldı. ( tüm erkekler sayıldı)
   • Askeri amaçlı. Muhammediye ordusu için
  • Meclis-i valayı ahkamı adliye  ( adalet işleri )
  • Sekban-ı cedid kuruldu ( nizamı cedid yerine )
   • Yeniçerilerin karşı çıkmasıyla
  • Eşkinci ocağı kuruldu ( sekban-ı cedidin yerine )
   • yeniçerilerin içinden devlet yanlısı askerlerler seçilerek kuruldu
  • Vaka-i Hayriye ( yeniçeriliğin kaldırılması)
   • Yeniçeri ağası celaleddin ağa
  • Darussura-i askeriye, darussura-i bab-ı ali ,
  • Asakir-i mansure-i muhammediye ordusu oluşturdu(yeniçerilerin yerine )
   • Subay yetiştirmek amacıyla mekteb-i fünun-ı harbiye açıldı.
  • Mızıka-i humayun ( bando okulu ) açıldı.
   • Mehtername kapatıldı
   • Mahmudiye marşı bestelendi
   • Donizetti’ye askeri bandoyu kurdurtmuştur.
  • Münşirlikler kuruldu ( Rumeli ) (hem askeri hem idari yetkiler )
  • Mekteb-i tıbbiye kuruldu.
  • Müsadere sistemine son verildi.
  • Memurlara pantolon , ceket , fes giyme zorunluluğu getirildi.
  • Şeyhülislamlığın yerine bab-ı meşihat kuruldu
   • Döneminin Şeyhlülislamı Tahir efendidir.
  • Redif ( yedek ) birlikleri kuruldu ( Anadoluda – tımarlı spahiler yerine)
   • Jandarmanın temeli
   • Prusyalı moltkenin etkisi önemlidir.
  • Rumi takvim kullanılmaya başlandı ( mali işler için )
  • Takvim-i veka-i adıyla ilk resmi gazete yayınlandı.
   • Osmanlıca dışında Arapça ,farsça, Fransızca, Rumca, Ermenice Bulgarca da basılmıştır.
   • Ahmet Tevfik paşa hükümeti ‘nin istifasına kadar yayını sürmüştür.
    • Son sadrazam .
   • Tıbhane-i Amire ve mektebi harbiye açıldı
   • Resmi dairelerde Perşembe günü tatil ilan edildi ( Fransa )
    • Amaç tüm dinlere eşit davranma
   • İlköğretim zorunluluğu getirildi ( ilk defa )
   • Kendi portresini yaptırarak astırmıştır.
   • Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi .
   • Adli mahlasıyla bilinir.
   • 1826’dan sonra temel sanayi ham maddelerine (tahıl, yün, haşhaş, zeytinyağı, ipek, meyan kökü vb) yed-i vahit (tekel) maddesi uygulamaları getirilince bu ürünler batıya vergiyle ve pahalı ulaşmaya başlamıştır .
    • Batının kavalalı ‘yı kışkırtmasının bir sebebi olarak da sayılır .
   • II. Mahmut verem hastalığıyla ölmüştür .
   • SENED-İ İTTİFAK ( 1808)
    • Meclis-i amme ‘de maddeler kararlaştırılmıştır.
    • Mahmut ile ayanlar arasında imzalanmıştır. Padişah otoritesi sarsılmıştır.
    • İlk demokratikleşme hareketi sayılır.
     • İlk anayasal süreç ise tazminat fermanıdır.
    • Ayanlar resmen tanınmış oldu. Rusçuk ayanı Mustafa Alemdar paşa burada etkilidir.
    • Ayanları bulundukları bölgedeki halk seçmiş ve padişah da berat vermiştir

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir