II . Abdulhamit ( 1876 – 1909 )

 • II .ABDULHAMİT ( 1876 – 1909 ) ( 31 mart olayıyla tahttan indi )
  • Muratın akli dengesi yerinde olmadığı için onun yerine tahta geçmiştir.
   • 93 gün tahtta kalarak en kısa süre tahtta kalan padişah olmuştur.
   • Tekrar tahta çıkarmak amacıyla 1878 yılında ali suavi ve yedisekiz hasan paşa ( müşir ) öncülüğünde bir darbe girişimi olmuş fakat başarılı olunamamıştır. ( Çırağan olayı )
    • Yedisekiz lakabı okuma yazması kötü olduğu için imzasında Arapça yedi (٧) ve sekiz (٨) rakamlarını kullandığı içindir.
    • Maraşelliğe kadar yükselmiştir.
   • MEŞRUTİYETİN İLANI ( 119 md )
    • Sadrazam Mithat paşa ( anayasa komisyon başkanı ).
    • Tersane ( İstanbul ) konferansı etkilidir.
    • İlkkez rejim değişikliği yaşandı ( kanuni esasi ) .
    • İlk anayasa ilan edildi.
    • Genç Osmanlılar ( ŞAMaN Ziya ) .
     • Şinasi , Ali suavi , Mithat paşa , Namık kemal , Ziya paşa .
    • Osmanlıcılık ve batıcılık etkilidir (Tanzimat –ıslahat- I. meşrutiyet) .
     • Abdullah Cevdet batının bütün değerlerinin alınması gerektiğini savunur.
    • Belçika , Prusya ve Fransa anayasaları örnek alınmıştır
    • Meclis açıldı ( parlamento kavramı ilkkez kullanıldı )
     • Meclis kasımda açılır mart başlarında çalışmalarını tamamlar.
    • İki meclisten oluşur ( mebusan ve ayan meclisi )
    • MEBUSAN MECLİSİ :
     • Seçmen olabilmek için vergi şartı vardır .
     • Seçimler 4 yılda bir yapılır.
    • AYAN MECLİSİ :
     • 40 yaşından büyük olmak zorundadırlar .
     • üyelerini padişah seçer .
     • ölünceya kadar görevde kalırlar .
     • kazaskerlik , hahambaşılık , elçilik gibi görevlerde bulunmaları gerekir .
     • Oylama yapamazlar ( danışma meclisi niteliğinde ) .
    • Meşrutiyetle siyasi partilere yer verilmemiştir.
    • İlk oturum: 69 müslüman, 46 gayrimüslim ve 26 ayan meclis üyesi .
    • İlk defa millet seçimlere katılmıştır. ( milletvekili seçimi ) .
    • Mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçildi.
    • Mebusan meclisi hükümete hükümette padişaha karşı sorumludur.
    • Tersane konferansında alınan kararları Osmanlı kabul etmeyince  Rusya savaş açtı ( 93 harbi) .
    • II .Abdulhamit Meşrutiyeti rafa kaldırdı ( elindeki yetki- savaş nedeniyle) .
     • 93 Harbi ( 1877 – 1878 ).
      • Bu savaş Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiği için  93 harbi adıyla anılmıştır .

 

 • İSTİBDAT DÖNEMİ ( 1878 – 1908 )
  • Devlet yıldız sarayından yönetilmeye başlandı (yıldız mahkemeleri) .
   • Halkın sunduğu dilekçeleri padişaha ileten sarayın prejli makamı mabeyn müşirliğidir.
   • Saray kurulduktan sonra bürokrasinin merkezi Nişantaşı (paşakent ) olmuştur.
  • Jurnal adı verilen istihbarat örgütü kuruldu ( padişaha bilgi akışı amacıyla ) .
  • Bu dönemde daha çok Panislamizm etkilidir ( ümmetçilik ) .
  • Basına sansür uygulandı.
  • Maarif perver olarak anılır.
   • Camiden daha çok okul yaptırmıştır.
  • Darul muallimat açıldı ( kız öğretmen okulu ) .
  • Memleket sandıkları bu dönemde ziraat bankasına dönüştürüldü.
  • Ticaret amacıyla Osmanlı itibari milli bankası kuruldu ( 1927’de iş bankasıyle  birleştirildi )
  • Erkanı harbiye vekaleti kuruldu.
  • Ermeni tehlikesine karşı hamidiye alayları kuruldu .
   • Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde oluşturulan askeri birliklerdir .
   • günümüzdeki koruculuk sisteminin temelleri sayılabillir .
  • Başkent güvenliği zaptiye nezaretine devredildi .
  • Tarihi Osmani encümeni kuruldu ( tarih araştırmaları için) .
  • Muharrem kararnamesi yayınlandı ( 1881) ( Fransa –ingiltere gibi devletler duyuni umumiyeyi kurdu ) .
   • Rüsumu sitte muharrem kararnamesinin alt yapısını oluşturur.
    • Tütün , içki , tuz , ipek , balık ,ispirto .
   • Duyuni umumiyle kaynaklar İngiliz – Fransız – Almanlara verildi.
   • Sanayi nefise oluşturuldu. ( Osman Hamdi ) .
    • 1928 yılında yeniden yapılandırılarak güzel sanatlar akademisine dönüştürüldü.
   • İstanbul arkeoloji müzesi kuruldu (Osman Hamdi – asarı atika ) .
    • Lübnandan İstanbul arkeoloji müzesine ağlayan kadın lahidi ve  İskender lahitini getirmiştir.
   • Haydarpaşa ve tıbbiye-i şahane bu dönemde alman mimarisi örnek alınarak inşa edildi .
   • Hamide-i etfal adıyla ilk çocuk hastanesi kuruldu.
   • Ertuğrul fırkateyni .
    • türk Japon dostluğunun başlamasına sebep olmuştur.
    • Japonya dönüşü batmıştır.
    • Her yıl japonyada anılır.
   • Reji idaresi kuruldu (1883 avrupa Osmanlı tütünlerine el koydu) .
   • Bu dönemde torpido atan deniz altı geliştirildi.
   • İlk türk kadın yazar Fatma aliye ilk kadın dergisi terakki muhadderatı çıkardı (  kadınların yükselişi )
   • Şüküfezar yayın hayatına başlamıştır.
    • Çalışanlarının tamamı kadın olan dergidir.
   • Halide edip adıvar önderliğinde kadınların mesleki açıdan sınırlandırılmaması hakkında yazılar yazan demet dergisi çıkarıldı.
   • Dış politikada almanyaya yakınlaşmıştır.
   • Bağdat- Hicaz demiryolları Almanya tarafından yapıldı .
    • 3B projesi Berlinden  Bağdata oradan da basra körfezine (II.Wilhelm ) .
    • Haydarpaşa tren garı bu proje kapsamında yapılmıştır.
   • Dilsiz ve ama ‘lar okulu açıldı. ( 1891 )
    • Uygulama fatih sultan mehmetten beri vardır.

 

 • II .MEŞRUTİYET ( 1908 )
  • II .Meşrutiyetin ilanı için jöhn Türkler 1889 da ittihat terakkiyi kurmuşlardır ( İtalyan gizli örgütü carbonariyi örnek almışlardır) .
  • İçerde isyanlar varken Rus Çarı ile İngiltere Kralı arasında reval görüşmeleri olmuştur ( estonyada ) .
  • Reval’dan endişe eden ittihatçılar Niyazi bey ( resnede ) ve Enver bey( selanikte ) balkanlarda isyanlar çıkartarak Abdülhamit’i zor durumda bırakıp meşrutiyeti ilan ettirmek istemişlerdir .
   • Ülke elden gidiyor sloganı kullanılmıştır.
   • Resneli Niyazi bey başkaldırının lideri olmuştur.
    • Selanikte hürriyet kahramanı olarak anılır.
   • 1908’de açılan meclisin ilk başkanı Ahmet rıza olmuştur .
   • Çıkan karışıklıklar sonucu :
    • Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiş .
    • Girit 1908 de yunanistana bağlanmış .
    • Avusturya – Macaristan Bosna herseki ilhak etti.
     • Sınır komşusu – ilhak etmek .
    • 1909’da anayasada padişahın üstünlüğünü sağlayan bazı maddeler kaldırılmıştır .
    • Çok partili yaşama geçilmiştir .
     • İttihat terakki: ilk siyasi partidir. Yayın organları meşveret ve nizam dergileridir. I.Dünya savaşı sonrası parti kapatılmış yerine teceddüt fırkası kurulmuştur. Sivil kanadının lideri Talat paşa , askeri kanadının lideri Enver paşadır .
     • Hürriyet ve İtilaf: ilk muhalefet partisidir. İlk başkanı damat Ferit paşadır. Birçok yayın organı bulunur .
     • Vatan ve Hürriyet fırkası : Mustafa kemal tarafından şamda kurulmuştur. İttihat terakkiyle birleşmiştir. Daha sonra aynı fikirde olmadıklarını anlayınca ayrılmıştır .
     • Ahrar fırkası : 31 mart isyanından sonra dağılmıştır .
     • İttihad-i Muhammedi fırkası : şeyh said ve derviş vahdeti tarafından kurulmuştur .
     • fedakaran-ı millet :
      • 1912 genel seçimlerine katılmışlardır
       • Sopalı seçimler ( ittihat – terakki baskısı ) .
      • 31 MART OLAYI (13 nisan 1909 )
       • Serbesti gazetesi yazarı hasan fehminin öldürülmesi .
       • Volkan gazetesi sahibi derviş vahdeti önderliğinde avcı taburları 31 mart 1909 da istanbulda isyan başlatmışlardır .
       • İttihad-ı muhammediye cemiyeti ve ahrar fırkasının etkisi vardır
       • İsyan Mahmut şevket paşa komutasında ve Mustafa kemalin kurmay subayı ( yüzbaşı ) olduğu hareket ordusu tarafından bastırılmıştır .(3.ordu – selanikten gelmiştir) .
        • İsyan sırasında kullanılan parola ‘’Adadayız ve cümlemiz sıhhatliyiz ‘’ .
       • Mustafa kemal tarih sahnesine ilkkez bu olayla çıkmıştır.
        • İstanbul halkına hitaben yayınlanan beyannameyi kaleme almıştır .
       • Abdülhamit isyan sonrası tahttan indirilip sürgün edilmiş ve yerine V.Mehmet Reşat geçmiştir .
        • Mebusan meclisiyle görevden alınmıştır. ( II. Abdülhamit )
         • Selanik’e sürgün edilmiştir.
         • Meclis kararıyla görevinden alınan ilk padişah .
        • Padişahlığı meclisce onaylanan ve Mecliste yemin eden ilk padişah. (Mehmet Reşat) .
         • Hürriyetin ilk padişahı benim ve bunda müfterihim .
         • Reşat adı ferik sami paşa ( ayan ) önerisiyle verilmiştir.
          • Gerekçesi fatihin ordusunun istanbula gelişiyle hareket ordusunun istanbula gelişi arasında bir bağ kurmasından gelmektedir  .
         • Hüseyin Hilmi paşa sadrazamlığa getirilmiştir .
         • Ordu ilkkez yenilikleri koruma görevini üstlenmiştir .
         • Bu olayda öldürülen devlet adamlarının anısına abide-i hürriyet anıtı  dikilmiştir.
         • Milli sözcüğü ilk kez burada karşımıza  çıkar ( meclisi umumi milli)
         • Osmanlı tarihinde mevcut rejime karşı çıkan ilk ve son isyandır .

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir